DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG

:: MUA BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
.: Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
.: Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
:: MUA BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN
.: Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở
.: Công chứng hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa
.: Công chứng hợp đồng mua bán xe
.: Công chứng hợp đồng mua bán tàu cá
:: THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT/TÀI SẢN
.: Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
.: Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
.: Công chứng hợp đồng thuê nhà ở
:: THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT/TÀI SẢN
.: Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
.: Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
.: Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở
.: Công chứng Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba
:: TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT/TÀI SẢN
.: Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
.: Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
.: Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở
:: GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT/TÀI SẢN
.: Công chứng hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất
.: Công chứng hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
.: Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở
:: DI CHÚC
.: Công chứng Di chúc
:: CÔNG CHỨNG BẢN SAO
.: Cấp bản sao văn bản công chứng
:: ỦY QUYỀN
.: Công chứng Giấy ủy quyền (thường sử dụng đối với những trường hợp ủy quyền đơn giản, không có thù lao…)
.: Công chứng Hợp đồng ủy quyền (thường sử dụng cho việc ủy quyền có liên quan đến các bất động sản, có thù lao…)

Khách hàng đã đăng ký

  • LÂM THÀNH NGHĨA
    - Nộp ngày: 2015-07-06
  • NGUYỄN CẢNH TOÀN
    - Nộp ngày: 2015-06-30

Khách hàng đã công chứng

  • NGUYỄN HOÀNG YẾN - 1152400037
    - Ngày có KQ: 07/07/2015 11:21:35